برنامه افق با فریدون خاوند، رضا پیرزاده٬ و علی کشتگر.