در رابطه با اپوزیسیون ایران، جریان پادشاهی خواهی و جمهوری خواهی بررسی دلایل افول جنبش مهسا - رشد جنبش آموزگاران و دانشجویان - بررسی فرافکنی و شگل گیری روحیه فاشیسم پنهان. سخنرانی در انجمن تلنگر - جنوب کالیفرنیا - جولای 2023