تنها بعد از چهار ماه اقامت در آلمان، عباس پشنگ، قهرمان رشته بدنسازی توانسته است که قهرمان آلمان در وزن خودش شود. او خود را در کمپ پناهندگی برای مسابقات آماده کرد.