شاهزاده رضا پهلوی: «باید یاد بگیریم که تنها مدافع افکار خودمان نباشیم، مدافع افکار مخالف خودمان هم باشیم وگرنه به آن دموکراسی‌ که می‌گوییم نخواهیم رسید. نترسیم از چیزی که صندوق رای تعیین خواهد کرد و بدانیم اگر اکثریتی رای بیاورد حق اقلیت زیر پا گذاشته نمی‌شود.آن را قانون کشور تضمین خواهد کرد.»