در این قسمت از مجموعه میراث ناملموس به استان زنجان سفر می‌کنیم تا با هنر چاروق‌دوزی بیشتر آشنا شویم.