قطعه ای برگزیده از گفته های فرج سرکوهی درباره جایگاه فرهنگی ایران در جهان