علی ظهیرنیا، از اساتید رقص کردی، همراه می‌شویم که تصمیم می گیرد مراسم رقص «چه مه ری» را برای یکی از دوستانش که در  سال ۱۳۵۸ کشته شد، اجرا کند