سنت قدیمی عروس‌دزدی که هنوز در بعضی از مناطق قرقیزستان مرسوم است.