گزارش آرش اعلایی، ایران اینترنشنال از جزئیات این دیدارها