بهروز وثوقی: برای درک بهتر تاثیر انواع مواد روی چهره، چند نوع آن را امتحان کردم و روی قلبم تاثیر گذاشت و داشتم میمردم