۷ دسامبر ۲۰۲۲، برنامه ای از بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی