توهین لیلی گلستان پس از وکالت دادن شهناز تهرانی به شاهزاده رضا پهلوی باعث واکنش بسیاری از هنرمندان و چهره های مشهور ایرانی شده است . شاهزاده رضا پهلوی در تماسی تلفنی به شهناز تهرانی گفتند: «من با شما و کسانی که عاشق مملکت خود هستند همراه هستم »