یکشنبه ٢٢ ژانویه ایرانیان ساکن پاریس در حمایت از اعتراضات مردمی، در خیابان‌های این شهر راهپیمایی کردند. خواست محوری شرکت‌کنندگان، قراردادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی توسط فرانسه و اتحادیه اروپا بود.