شهبانو فرح پهلوی در گفت‌و‌گو با بخش فارسی صدای آمریکا نسبت به بحث‌های اخیر مطرح شده در فضای مجازی درباره جواهرات سلطنتی واکنش نشان دادند و توضیحاتی را درباره پروتکل‌های استفاده از این جواهرات در مراسم و برنامه‌های رسمی در گذشته، ارائه کردند.