گفتار هفته پرویز صیاد در رابطه با اتحاد میان گروه‌های مخالف