شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل: نظام‌های دیکتاتوری در آخرین مرحله پایانی حیات خود، سرکوب‌ها را افزایش می‌دهند. در حال حاضر، افزایش فشارهای امنیتی در ایران، نشانگر مرحله پایانی این نظام تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی است.