مخالفان و موافقان کارزار توییتری «من وکالت می‌دهم» چه می‌گویند؟ وکالت نمادین چه معنایی دارد؟ و آیا اعطای وکالت به شاهزاده رضا پهلوی، پیشرفتی است که همگرایی را تقویت می‌کند یا پسرفتی که واگرایی را دامن می‌زند؟

میهمانان این قسمت از چشم‌انداز با سیما ثابت:
آرش جودکی، استاد فلسفه سیاسی
امین سوفیامهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی
عباس ولی، استاد علوم سیاسی