ینجا اتاق نشیمن منزل سلطانعلی میرزا قاجار، مهمان برنامه به عبارت دیگر، در پاریس است. او برادرزاده احمدشاه و رئیس کنونی ایل قاجار است. در بیروت متولد شده، در پاریس بزرگ شده، و می گوید عاشق ایران است. معتقد است که در زمان ناصرالدین شاه نوعی رنسانس در ایران بوجود آمد و اگر احمدشاه قاجار سقوط نمی کرد، نوعی دمکراسی رجالی در ایران حاکم می شد. تاریخ پخش: 2011/01/04