صحنه هایی از فیلم سینمایی «سه ماه تعطیلی» ساخته ی شاپور قریب در محلات شمال تهران در ۱۳۵۶