تاباندن تصاویری از خاندان ایرانساز پهلوی بر سفارتخانه جمهوری اسلامی ویرانگر