زیر‌ذره‌بین: آیا شیر و خورشید به پرچم ایران بازمی‌گردد؟ شیر و خورشید پرچم ایران از کجا آمده؟ درفش ایرانیان چه شکلی بود و به چه شکل درآمد؟ آیا مخالفان جمهوری اسلامی بر سر شکل پرچم آینده ایران توافق دارند؟  پرچم ایران زیرذره‌بین