پلیس اتریش تماشاگران ایرانی مخالف جمهوری اسلامی را از بازی ایران و اروگوئه اخراج کرد.

https://www.youtube.com/watch?v=5Vp5oiyRx0E