روز پر خبری بود. از صبح که خبرهای مربوط به برجام سرریز کرد تا شب که ملکه انگلستان با زندگی وداع گفت. همه عجایب و غرایب خبری امروز را در این برنامه جمع کرده‌ام.