برنامه اين هفته با يادی از فريدون فرخزاد، اولين اواز بی حجاب قمر ، شاپور بختيار و حافظ و مصاحبه با شهريار خواننده پاپ عرفانی.