آمارها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر شمار زنان سرپرست خانوار در ایران به ویژه در مناطق محروم به طرز محسوسی افزایش یافته است. علل بروز این پدیده در جامعه ایران چیست و این زنان با چه مشکلات و چالش‌هایی روبرو هستند؟