چند هفته بعد از شروع جنگ در اوکراین تقریبا شش ماه پیش، صندوق بین‏المللی پول در گزارشی تصویری تاریک از چشم انداز اقتصادی جهان ارائه کرد. حالا صندوق این گزارش را به روز کرده و تصویری حتی تاریکتر ترسیم کرده.  سایه جنگ و تنش بر اقتصاد جهانی و پیامد های آن در گفت و گو با فریدون خاوند،نادره شاملو و فرهاد گوهردانی.