ایران یکی از کشورهای دارای بالاترین تعداد حکم اعدام در جهان است. محکومان و خانواده آنها از زمان صدور حکم اعدام با انواع فشارهایی مواجه می‌شوند که شاید کمتر به آن پرداخته شده است. زندگی زیر حکم اعدام چگونه است؟