مسائل گذار، بسوی جمهوری، دمکراسی، توسعه، رفاه

رسانه جمهوری خواه
۲۴ جون ۲۰۲۲

مجری: کوروش‌‌ پارسا
دکتر مهرداد درویش‌پور‌

۱. تحلیلی از شرایط سیاسی اقتصادی، فرهنگی و احتماعی

۲. سخنرانی رضا پهلوی و واکنش شش سازمان جمهوری خواه: شباهتهای متد رضا‌ پهلوی با خمینی و مدل رهبر توده-

۳. جمهوری خواهان چه باید بکنند.  نقد شما از وضعیت فعلی جمهوری خواهان چیست؟