فريدا صبا در گفتگو با دكتر هومن فخيمی، تحليلگر سياسي، وكيل دعاوی در امور جنائی.

نگاهي به پرونده رضا ضراب و زندگی مجلل او در فلوريدای آمريكا تحت نام و هويت تازه.