گوینده ترک ویدیویی از قاسم سلیمانی در حال در آغوش گرفتن یک دختر چادری را منتشر کرد.