DW فارسی

ایران در سال‌های اخیر شاهد اعتراض‌‌های خیابانی بوده است؛ اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی که به اعتراض سیاسی علیه کل حکومت ایران تبدیل شده است. آیا این دو حوزه از هم جدا هستند؟ چه عواملی در شکل‌گیری وضع موجود دخیل هستند؟