مهر تاریخی شیر و خورشید نشان در  موزه آرمیتاژ روسیه