چرا سیاستمداران ایران نمی‌توانند علیه میراث پدری بشورند؟ می‌توان ادعای آزادیخواهی کرد بدون نقد پدر و پدربزرگ و بیرون زدن از حریمی که هویت سیاسی شخص به آن وابسته است؟ مهمان‌های برنامه: شهران طبری و
سعید برزین هر دو تحلیل‌گر سیاسی.