در این قسمت از برنامه تاریخ شفاهی، محسن مبصر رئیس پلیس تهران و رئیس شهربانی کل کشور، به مرور خاطراتی از مبارزه با حزب توده و روند توسعه پلیس در دوران پهلوی می‌پردازد.