این دانشجو در واکنش به چرندیات عباسی می‌گوید با این ادعا نام چهار اقتصاددان جهان را نام ببر ولی این دوکتور خودخوانده بسیجی، دانشجو را مسخره می‌کند و سرانجام با سرکوب عوامل برگزاری مراسم دانشجو را می‌برند و حسن عباسی با همان ادبیات چاله میدانی به رجزخوانی هایش ادامه داد!