در ایران دسترسی به مواد مخدر آسان است. 
 
شرایط اقتصادی و فقدان حمایت‌های اجتماعی هم به معضل اعتیاد دامن زده و تلاش سازمان‌یافته‌ای هم برای مقابله با آن صورت نمی‌گیرد.