خاستگاه اجتماعی و دلایل معترضان بسیار متنوع است، اما نکته مشترک اغلب آنها این است که رهبری مشخصی ندارد. طی سالهای گذشته، حکومت جمهوری اسلامی، بطور سیستماتیک، همه نهادهای مدنی و سیاسی و همینطور اشخاص اثرگذار را منحل، محدود و زندانی کرده است. بی رهبر بودن معترضان، آیا به نفع حکومت است؟ تلاش حکومت برای از بین بردن پتانسیل رهبری چه اثر دراز مدتی خواهد داشت؟

گفت و گو با مسعود باستانی و امیر کیان پور.