واکنش حکومت ناتوان در خاموش کردن صدای مردم: سانسور و سرکوب