دویچه وله

با امید نوری پور، سیاستمدار برجسته آلمانی- ایرانی در باره وظایفش به عنوان نماینده پارلمان و احساس شخصی و دیدگاه او نسبت به زادگاهش ایران در این ویدئو گفت‌وگو کرده‌ایم.