بخش هایی از سخنرانی زن سوریه ای که با اسلام مبارزه می کند.