بی بی سی:

این روزها نهادهای حکومتی، سراسر ایران را به مناسبت سالگرد انقلاب آذین بسته اند. از سران حاکمیت بپرسید می گویند 43 سال بعد از انقلاب، جمهوری اسلامی یک درخت تنومند بالنده است، قدرتمند تر از هر زمانی. یک الگوی ایرانی و اسلامی از پیشرفت. ولی منتقدان و مخالفان پر شماری که حتی عده ای از آنها تا همین سالهای اخیر، جزء حاکمیت بوده اند، می گویند در این نظام نه تنها جمهوریت را به مسلخ برده اند، بلکه فاتحه اسلام را هم خوانده اند. از نظر آنها ایران تبدیل به یک دیکتاتوری سرکوبگر شده که مردم آن، روز به روز فقیرتر می شوند. از نظر اعتقادی همین بس که حتی ضابطان خشن اجرای شریعت، خود سر از باشگاههای مختلط در کشورهای غربی درمی آورند. سردار طلایی هایی که نسخه ای بدلی از اسلام گرایی حکومتی هستند. در این صفحه دو می پرسیم که انقلاب چه شکل و شمایلی یافته؟

گفت و گو یی با حضور نیره توحیدی، حمید آصفی، امید مهرگان و حجت کلاشی