Freedom Messenger

نام این هموطن کشاورز "هرمز باصری" عنوان شده که گفته می شود در بازداشت است. این کشاورز معترض با طرح سوالاتی ساده اما مهم، آخوند حاضر در تجمعات که مردم را به پایان اعتراضات دعوت می‌کرد، به چالش کشید و آخوندهای حاکم در راس جمهوری اسلامی را زیر سوال برد. وی خطاب به این آخوند می‌پرسد: در تجمع مردم اصفهان برای زاینده‌رود، آخوندها کجا هستند؟ چرا اینجا آنها را کنار مردم نمی‌بینیم؟