بی بی سی: آرامش دوستدار، فیلسوف ایرانی که با آثاری چون "ملاحظات فلسفی در دین و علم" و "درخشش های تیره" شناخته می شود، در شهر کلن آلمان درگذشته است.

معروف ترین اثر او "امتناع تفکر در فرهنگ دینی" بود. او فرهنگ ایران را از گذشته تا به امروز "فرهنگی دین خو" می دانست؛ دینی که "امکان پرسیدن را از آدم ها می گیرد و از آن ها بنده هایی می سازد تا با توسل به مرجع دینی، به پاسخ دست یابند."

به باور او در فرهنگ دینی ایران "هیچوقت کشمکش فکری وجود نداشته" و اگر هم بوده "یا در زمینه فقه یا شرح فلسفه اشراق و یا درگیری هایی بوده که بین شعرا پیش می آمده است".

او این فرهنگ را "ایستا" لقب داده بود >>>