خمینی در دهه ۴۰ میگفت اوقاف را به ما بدهید ایران را اباد میکنیم ، سپس گفت با اموال پهلوی و وابستگان ایران را آباد میکنیم،
 
سپس خمینیزم با بخشی از ثروت ایران خاورمیانه را آوارستان و نابود کرد و سرمایه های آن را به جیب انگلیس و دو کشور زیر مجموعه لردهای انگلیسی یعنی کانادا و استرالیا رفت.
 
سهم اروپا هم داده شد و آمریکا و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در آمریکا نیز که تحت کنترل حزب دموکرات یعنی وابسته فراماسونری انگلستان است.
 
ثروتهای ایران و خاورمیانه کجا رفت؟
 
اصلاح طلبها میگویند چین و روسیه ، اما خیر!
 
چین و روسیه چاپیدند اما به اندازه فراماسونری و لردهای انگلیسی نبردند، آنها تمام ثروت خاورمیانه را با اسلام بنیادگرا...