برشی از فیلم مستند «رویای آزادی» که در آن زندانیان زن دهه شصت ، از تجربه خود در مواجهه با «حاج داوود رحمانی» و «شکنجه تابوت» در زندان قزل‌حصار می‌گویند...