الله‌کرم در مناظره‌ی کلاب‌هاوسی با تاج‌زاده برای بیسواد خواندن وزیر خارجه سابق از«ساستند» به جای «ساسپند» استفاده میکند که با اعتماد به نفسی قابل توجه، بارها آن‌را به زبان می‌آورد و آخرین‌بار، با اشاره‌ی یکی از همراهانش، متوجه می‌شود کلمه‌ای که براساس استدلالش، ظریف را بی‌سواد می‌خواند را حتی نمی‌تواند به درستی ادا کند.
 
در این مناظره، وقتی الله کرم مرتباً از کلمه «ساستند» استفاده می‌کند، ناگهان صدای کسی در نزدیکی او می‌آید که می‌گوید «ساسپند» [درست است].