جمهوری ایران TV

تحلیل روز: مصاحبه با دکتر منصور‌ فرهنگ در‌مورد برجام و نیت جمهوری اسلامی در گذاشتن پنج پیش شرط،

آیا جمهوری اسلامی بطرف تکمیل توانایی ساخت تسلیحات هسته ای می‌رود؟

واکنش آمریکا، اسرائیل، چین و روسیه.