برنامه این هفته از رادیوهمراه، همراه با آثاری از سهراب سپهری، گروه پالت و امید نعمتی، اریک ساتی، الکساندر دسپلات، نگاهی به زندگی و آثار شاعرانه سرخپوستان آمریکا، خاطرات روزهای کرونایی، گفتگو با دکتر بهمن مقصودلو درباره کتاب تازه "رئالیسم شاعرانه ژان رنوار"...