اشاره همسر احمدی‌نژاد به محافظ و کنار زدن موهای یکی از زنانی که سعی داشت با احمدی‌نژاد عکس بگیرد