کنفرانس مطبوعاتی جناب پرویز ثابتی، مقام امنیتی ساواک، تهران، قسمت ۲، انتشار برای نخستین بار.
 
قسمت ۳:
 
https://www.youtube.com/watch?v=PXZp_T9Mucg